Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy statement Jongsma Medical

Verantwoordelijke
Binnen Jongsma Medical worden uw (medische) persoonsgegeven verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Jongsma Medical is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Jongsma Medical beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens
Voor het leveren van een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat Jongsma Medical uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over en identificeerbare natuurlijk persoon. Binnen Jongsma Medical worden persoonsgegevens verwerkt om de juiste behandeling te kunnen bieden. Daarnaast verwerkt Jongsma Medical persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

 • Kwaliteitsbewaking en verbetering van onze dienstverlening;
 • Om klachten en incidenten te onderzoeken;
 • De financiële afhandeling van de hulpmiddelen binnen onze administratie op orde te hebben;
 • Aan te tonen bij andere (overheids-)instanties dat Jongsma Medical zich houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving.

Wanneer Jongsma Medical uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Om bovengenoemde doelen te realiseren verzamelt Jongsma Medical persoonsgegevens:

Jongsma Medical gebruikt:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens van zorgverzekering
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Opticien/Optometrist
 • Verwijsbrief
 • Allergieën
 • Medicatie
 • Resultaten diagnostisch onderzoek
 • Inhoudelijke verslaglegging per bezoek/activiteit inclusief vervolg beleid
 • Verstrekte / gekochte hulpmiddelen
 • Register van (toekomstige) activiteiten

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de cliënt zelf, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Jongsma Medical van u heeft verwerkt. Dit kan via het contactformulier of onze website www.jongsmamedical.nl.

Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen der persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienden om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Jongsma Medical zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen. Uw wordt binnen 4 weken per mail geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. Wij sturen de persoonsgegevens per post.

Beveiligingsmaatregelen
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Jongsma Medical heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Beveiligde login op de computersystemen;
 • Beveiligingsstructuur op de servers;
 • Back-up van de data;
 • De door u verstrekte data wordt niet op de website opgeslagen

Bewaartermijnen
Jongsma Medical bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij Jongsma Medical op grond van wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Jongsma Medical zal uw persoonsgegevens doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie. Voor zover Jongsma Medical gehouden is uw persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Unie, zal Jongsma Medical alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

Jongsma Medical gebruikt diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’. Met deze dienstverleners is Jongsma Medical verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Jongsma Medical.

Klikgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten.

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.jongsmamedical.nl. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Klachten
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u schriftelijk een klacht indienden bij

Jongsma Medical
t.a.v. de Klachtenfunctionaris
H. Gerhardstraat 10
1502 CK Zaandam

Of

De autoriteit persoonsgegevens

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over ons Privacy Statement, neemt u dan contact op met  Functionaris Gegevensbescherming van Jongsma Medical. Deze is te bereiken via: info@jongsmamedical.nl.

 

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2021

Winkelwagen